เว็บไซต์กระบวนวิชา 201117

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

(MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION)

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  

ชื่อกระบวนวิชา: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION)

 

ผู้สอน:         อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก:       MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:     (053) 94-3327 ต่อ 127

อีเมล์:           kettapun[at]gmail.com

Facebook:   Atichart Kettapun

เว็บไซต์:       www.atichart.com

 

ผู้สอน:            อาจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย
ห้องพัก:         PB1-338 (ตึกฟิสิกส์1 ชัน 3)
โทรศัพท์:      (053) 94-3367

อีเมล์:           komsanti.chokethawai[at]cmu.ac.th

Facebook:   kom cmu

 

Facebook Group ของรายวิชา: 201117 1/2558

 

วันเวลาที่สอน:
    อังคารและศุกร์ เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง RB5201
 

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

 

สัดส่วนการให้คะแนน:  

คะแนนกิจกรรมในห้องเรียน (Activity Participation)

       กิจกรรมในห้องเรียน           15%
       สอบกลางภาค                  20%
       การสอบย่อย                     5%
       สอบปลายภาค                 30%
       รายงาน/ผลงาน                30%

 

ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์: วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.

กำหนดการเรื่องการทำรายงาน:

จะแจ้งให้ทราบทีหลัง

สอบกลางภาค: วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้อง RB 5307 (ลำดับที่ 1-25) และ RB 5308 (ลำดับที่ 26-61) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขธรรมดา สำหรับการสอบด้วย (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์)

Special Office Hours สำหรับสอบกลางภาค - วันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 58 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.

 

สอบปลายภาค: วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง RB5101 หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขธรรมดา สำหรับการสอบด้วย (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์)

 

ประกาศคะแนน: ดูคะแนนเก็บ 35%, การประเมินคะแนนเก็บ 35% - หากคิดว่าคะแนน Quiz A2-A15 ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้ง อ.อติชาตทราบ, คะแนนกิจกรรม เป็นคะแนนก่อนสอบ Midterm ซึ่งประกอบด้วย คะแนน Quiz A2-A14 การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการประเมินด้วยเพื่อนในกลุ่ม), หากสงสัยวิธีการให้คะแนน หรือต้องการดูข้อสอบที่ทำ สามารถมาดูเป็นรายบุคคลได้ภายในเดือนตุลาคม 2558


 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) เอกสารประกอบการสอน

3) วีดีทัศน์ประกอบการสอน และลิงค์น่าสนใจ

4) ตัวอย่างรายงานหรือผลงานสำหรับวิชา 201117

5) เอกสารอ้างอิงในกระบวนวิชานี้

5) ความรู้เพิ่มเติม


หน้าหลัก