หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Archaeological Mathematics and Science Research Unit (AMS)

Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand.

  English

ผลงานวิจัยเด่น | หลักการและเหตุผล | แนวทางการวิจัย | วัตถุประสงค์ | สมาชิก | รูปแบบการบริการทางวิชาการ | แนวทางการต่อยอดการวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน | หนังสือและแผ่นพับเผยแพร่ | วีดีทัศน์ผยแพร่ | ผลงานวีดีทัศน์ผ่านโทรทัศน์และเว็บไซต์

ผลงานบทความ-การให้สัมภาษณ์ | ผลงานเผยแพร่ทางวิทยุ |การบริการวิชาการ | การนำเสนอผลงานทางวิชาการ | ้อมูลติดต่อ | ิงค์

   
ก่อตั้งปี พ.ศ.
2550

ผลงานวิจัยเด่น

โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

 โบราณคดีเป็นสาขาที่ทำให้มนุษย์เข้าใจประวัติศาสตร์ ซึ่งบ่งบอกถึงวิวัฒนาการทางความคิด และองค์ความรู้ของคนในอดีต รวมถึงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในต่างประเทศมีการนำคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษาทางโบราณคดีกันมานาน สำหรับในประเทศไทยยังมีการวิจัยในลักษณะนี้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการจัดตั้งกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาสามารถช่วยทำให้มีการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีได้หลากหลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และทำให้บุคคลทั่วไปเห็นคุณค่าของโบราณคดีมากขึ้นด้วย

แนวทางการวิจัย

 เน้นการวิจัยแบบบูรณา โดยการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาทางโบราณคดี และยังมีการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

        1. สนับสนุนและสนับสนุนให้สมาชิกของหน่วยวิจัยสามารถทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
        2. ส่งเสริมให้สังคมเห็นความสำคัญของการทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น

สมาชิกหน่วยวิจัย

        1. อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์             ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ประสานงาน)
        2. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์            ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        3. อาจารย์ สุรชัย จงจิตงาม                      ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบการให้บริการวิชาการ

        1. ให้บริการการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม ให้แก่นักวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
        2. ให้บริการจัดค่ายเยาวชน ให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สนใจ
        3. ให้บริการการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
        4. ให้บริการข้อมูลของหน่วยวิจัยฯ ผ่านเว็บไซต์ www.math.science.cmu.ac.th/ams เพื่อให้นักวิชาการ ครู และบุคคลทั่วไปสามารถนำผลงานวิจัย และสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ได้
        5. เผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชนทั้งทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนเห็น

แนวทางการต่อยอดการทำวิจัย

        1. มีการประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย
        2. มีการอบรมครูเพื่อให้ครูสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้
        3. มีการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
        4. มีการนำองค์ความรู้ไปจัดทำพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ในลักษณะธุรกิจด้านการศึกษา

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

หนังสือและแผ่นพับเผยแพร่

 • การ์ตูน "ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์" อำนวยการผลิตโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ไทย อาทิเช่น ปฏิทินไทย ปฏิทินจันทรคติไทย ศักราชในเมืองไทย และมาตราวัดในบ้านนา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีการผูกเรื่องให้สนุก น่าติดตาม และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้แบบได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน [ดาวโหลดไฟล์การ์ตูน]

 • อติชาต เกตตะพันธุ์, คู่มือครูการบูรณาการประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์, กรุงเทพฯ : ลานนา มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น, 2554. - หนังสือนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับครูในรายวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ อนุญาตให้ครูดาวโหลดไปใช้ในการสอนสำหรับในชั้นเรียนได้ฟรี แต่ถ้าต้องการนำพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก เช่น ใช้ในการอบรม หรือพิมพ์เผยแพร่ ท่านต้องติดต่อขออนุญาตผู้เขียนก่อน (สำหรับไฟล์กิจกรรมที่ปรับปรุงล่าสุดหลัง กรุณาดูได้จากไฟล์ด้านบน) [ดาวโหลดไฟล์ PDF]

 • ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์, คู่มือครูการบูรณาการประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์, กรุงเทพฯ : ลานนา มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น, 2554. - หนังสือนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับครูในรายวิชาประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อนุญาตให้ครูดาวโหลดไปใช้ในการสอนสำหรับในชั้นเรียนได้ฟรี แต่ถ้าต้องการนำพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก เช่น ใช้ในการอบรม หรือพิมพ์เผยแพร่ ท่านต้องติดต่อขออนุญาตผู้เขียนก่อน (สำหรับไฟล์กิจกรรมที่ปรับปรุงล่าสุดหลัง กรุณาดูได้จากไฟล์ด้านบน) [ดาวโหลดไฟล์ PDF - ตีิมพ์เผยแพร่จริงในขนาดครึ่งกระดาษ A4]  

วีดีทัศน์เผยแพร่

 • สารคดีสั้นเรื่อง The Precious Lanna Mural Paintings of Umong Temple ความยาว 5 นาที เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2553 เป็นการนำสารคดีสั้นเรื่อง "จิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนา" มาเติมข้อความภาษาอังกฤษในวีดีโอ (English Subtitle) เพื่อให้นำไปเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศได้ [ชมสารคดี / ดาวโหลดไฟล์ 53 MB]

 • สารคดีสั้นเรื่อง เทคนิคปูนปั้นวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความยาว 10 นาที เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2553 ซึ่ง อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ และ อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

 •  สารคดีสั้นเรื่อง "จิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนา" ความยาว 5 นาที เผยให้เห็นถึงการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการทำให้ภาพจิตรกรรมอันเลือนลาง สามารถปรากฏให้เห็นอีกครั้งหนึ่งอย่างสวยงาม ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  [ชมสารคดี / ดาวโหลดไฟล์ 57 MB]

 • สารคดีสั้นเรื่อง "คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่" (Mathematics and Chiang Mai Wall Construction) ความยาว 10 นาที สามารถแสดงเห็นถึงการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ของคนในล้านนามาใช้ในการสร้างกำแพงเมืองโดยไม่ต้องอาศัยความรู้แบบทางตะวันตก โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพยนต์แอนนิเมชั่น [ชมสารคดี / ดาวโหลดไฟล์ 74 MB]

ผลงานวีดีทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และเว็บไซต์

 • สารคดีโทรทัศน์ "ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1" จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม 2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ "ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2" จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม 2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง" จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กันยายน 2554   [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์  "ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนหาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth" จัดทำโดยโทรทัศน์ครู เผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์  "ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนวัดความสูงเจดีย์" จัดทำโดยโทรทัศน์ครู เผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]

 • วีดีทัศน์แนะนำ "การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา" โดย อ.ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ หัวหน้าโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2553 เว็บไซต์ LLEN Chiang-Mai [ชมสารคดี / ดาวโหลดไฟล์ 33 MB]

 • วีดีทัศน์แนะนำ "การบูรณาการคณิตศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา" โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ หัวหน้าโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2553 เว็บไซต์ LLEN Chiang-Mai [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์]

 • สารคดีโทรทัศน์ "วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่" ในรายการจดหมายเหตุกรุงศรี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7 ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำหลังข่าวพระราชสำนัก 13-15 มิ.ย. 2552 ตอนย้อนรอยจิตรกรรมวัดอุโมงค์ ตอนวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดอุโมงค์ และตอนคืนชีวิตให้ภาพเก่าที่วัดอุโมงค์ ตามลำดับ [ขอขอบคุณรายการจดหมายเหตุกรุงศรีที่อนุญาตให้นำสารคดีมาเผยแพร่ซ้ำ [ดาวโหลดไฟล์ MP4 58MB]  

ผลงานบทความ-การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน

 • สัมภาษณ์เรื่อง idea คณิตศาสตร์ในเรื่องเล่า ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8551 (หน้า 9 หรือ หน้า 1 กลาง)
 •  ข่าวผลงาน ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ เรื่อง ประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์  ในคอลัมภ์วิทยาศาสตร์น่ารู้ วารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2554
 • สัมภาษณ์เรื่อง มช.บูรณาการ 'คณิต' ใช้สอน 'ประวัติศาสตร์' เด็กประถม ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2554 (ภาพสี) และฉบับวันที่ 25 เมษายน 2554 (ภาพขาวดำ) ละในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันที่ 23 เมษายน 2554
 • สัมภาษณ์ลงเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ตามไปดูวัยซน รู้ “ประวัติศาสตร์”ผ่านมุมมอง “คณิตศาสตร์”จากโบราณสถาน1,2  เผยแพร่วันที่ 7 เมษายน 2554  
 • สัมภาษณ์เรื่อง "ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด และในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด1,2 ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552

 • สัมภาษณ์เรื่อง "เปิดใจรักคณิตศาสตร์กับผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ละในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง1,2 ฉบับวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552

 • สัมภาษณ์เรื่อง "วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์" เริ่มเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ1,2 วันที่ 24 เมษายน 2552  

 • สัมภาษณ์เรื่อง "เปิดใจนักคณิตศาสตร์กับผลงานวิจัยชิ้นเอก วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์" เริ่มเผยแพร่วันที่ 21 เมษายน 2552 ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม1,2 , เว็บไซต์ ThaiPR.net1,2 , และเว็บไซต์ www.newswit.com1,2

 • สัมภาษณ์เรื่อง "เผยความวิจิตรงดงามวัดอุโมงค์ เมื่อ 500 ปีก่อน" ตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์1,2 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

 • ข่าวการฟื้นภาพวาดวัดอุโมงค์ ในหัวข้อ "มช.เจ๋งใช้วิทยาศาสตร์คืนภาพวาดเก่า" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 ก.พ. 2552 หน้า 1 และ 18 และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1,2 วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

 • บทความเรื่อง "คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ย. 2551 [ดาวโหลดบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และในเว็บไซต์]

 • บทความเรื่อง "สุริยจักรวาลแรกล้ำยุคที่วัดบรมนิวาส" โดย อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพุธที่ 3 ก.ย. 2551 [ดาวโหลดบทความ]

 • ทความวิชาการเรื่อง "ข้ามห้วงมหาสมุทรกับขรัวอินโข่ง: เมื่อชนชั้นนำสยามใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหยั่งรู้ความจริงของพุทธศาสนา" โดย อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที 34 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 [ลิงค์วารสารเมืองโบราณ]

การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ

 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ "New Generation Zone" โดย สถานีวิทยุ NU Radio โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร คลื่นความถี่ FM 107.25 MHz  ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2555 ออกอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เวลา 21.45-22.00 . [ดาวโหลดไฟล์ MP3 24.6MB]
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ "เล่าสู่กันฟัง" โดย สถานีวิทยุ Nation Radio คลื่นความถี่ FM 90.5 MHz  ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศในกรุงเทพฯ เวลา 15.45-16.00 . [ดาวโหลดไฟล์ MP3 21.7MB]
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ "ขบวนการล้านความคิด" สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ FM 105 MHz คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว ในวันอ้งคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.45-18.00 . เผยแพร่ในกรุงเทพฯ และเครือข่ายทั่วประเทศ [ดาวโหลดไฟล์ MP3 40.4MB]
 • โครงการการบูรณาการประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 มี.ค. 2554  [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB] 
 • ิจกรรมต่างๆ ของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 มี.ค. 2554 และเผยแพร่ซ้ำในวันที่ 31 มี.ค. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB]
 • โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 มี.ค. ๒๕๕๔ และเผยแพร่ซ้ำในวันที่ 30 มี.ค. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB]

 • ขอเชิญร่วมการเสวนา "ย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์" ฟรี เสาร์ที่ 14 .ย. 2552 ณ วัดอุโมงค์ - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 พ.ย. 2552 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]

 • สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ ผ่าน "รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน" ของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และออกอากาศสดผ่านสถานีวิทยุของเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 12.50-13.00 น.
 • การสัมภาษณ์วิทยุเกี่่ยวกับงานวิจัยจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ ผ่านรายการโฟกัสเชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 11MB]
 • การนำวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ ความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ อายุกว่า 500 ปี - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ม.ค. 2552 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]
 • แนะนำหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 ธ.ค. 2551 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]

 • คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ - รายการ "เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 ต.ค. 2551 และออกอากาศซ้ำวันที่ 5 มี.ค. 2552 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]

การบริการวิชาการ

 • การฝึกทักษะกระบวนการวิจัยคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14-21 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นวิทยากรใน การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” สำหรับครูประวัติศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 • อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ เป็นวิทยากรใน การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ในมิติวิทยาศาสตร์” สำหรับครูประวัติศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ เป็นประธานค่ายและวิทยากร "โครงการค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นประธานค่ายและวิทยากร "โครงการค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
 • อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ และอาจารย์สุรชัย จงจิตงาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่
 • อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงานจากหน่วยวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติการวิทยากรสำหรับ "โครงการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติแบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 21 ก.ค. 2553 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ และอาจารย์สุรชัย จงจิตงาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเในการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปี 2553 กิจกรรมประชุมเผยแพร่ผลงานวิชาการประวัติศาสตร์ จัดแก่ครูในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
 • อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ และอาจารย์สุรชัย จงจิตงาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง "กระบวนการทางประวัติศาสตร์" โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยวิจัยฯ ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" หรือ "Thailand Research Expo 2009" ซึ่งจัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ในเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
 • อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ และอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษากิจกรรมอนุรักษ์ปูนปั้นโบราณสถานวัดเกาะกลาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย พ.ศ. 2552

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลติดต่อ

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีมีการให้บริการทางวิชาการในหลายรูปแบบ อาทิ

ท่านสามารถดูข้อมูลการบริการวิชาการได้จาก www.atichart.com หรือติดต่อ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ โดยตรงผ่าน

        โทรศัพท์:    083-763-1536
        อีเมล์:          kettapun[at]chiangmai.ac.th
        เว็บไซต์:      http://www.math.science.cmu.ac.th/ams
       
ไปรษณีย์:    หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

-- ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 28 May 2015 --