เว็บไซต์กระบวนวิชา 201117

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

(MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION) 

 

ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) ปีการศึกษา 2556

  

ชื่อกระบวนวิชา: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION)

 

ผู้สอน:         อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก:       MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:     (053) 94-3327 ต่อ 127

อีเมล์:           kettapun[at]gmail.com

Facebook:   Atichart Kettapun

เว็บไซต์:       www.atichart.com

 

ผู้สอน:            อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์
ห้องพัก:         CB 2224 (ตึกเคมี 2 ชั้น 2)
โทรศัพท์:      (053) 94-3336 ต่อ 102

อีเมล์:           swaew0[at]yahoo.com

Facebook:   Siriwan Waew

 

Facebook Group ของรายวิชา: 201117 3/2556

 

วันเวลาที่สอน:
    จันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SCB 1100 (ตึก 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์)
 

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

 

สัดส่วนการให้คะแนน:  

       สอบกลางภาค                      35%

        สอบปลายภาค                      35%

        การสอบย่อย                        15%

        รายงาน                           15

 

ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์: วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. นัดเจอกันที่ลานเจดีย์ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

สอบกลางภาคสอบกลางภาค: วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 11.00-13.00 น. / เนื้อหาทุกเรื่องที่สอนสามารถออกข้อสอบได้ แต่ในส่วนของวัดอุโมงค์จะออกสอบเฉพาะในส่วนของคณิตศาสตร์เท่านั้น / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขธรรมดา สำหรับการสอบด้วย

ห้องสอบกลางภาค: (อิงลำดับที่ในใบเซ็นชื่อที่มี 299 คน เราจะไม่ใช้ลำดับที่ปัจจุบันของสำนักทะเบียน)

(1) SCB2100     ลำดับที่ 1-179         รหัสนักศึกษา    520610496-561010142

(2) SCB1100     ลำดับที่ 180-299     รหัสนักศึกษา    561010148-562110158

สอบปลายภาค: วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30-18.30 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

ห้องสอบปลายภาค: เหมือนกับการสอนกลางภาคทุกประการ นั่นคือ นักศึกษาสอบห้องเดิมที่เคยสอบ / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

 

ชื่อเรื่องและลักษณะรายงาน/ผลงานรายกลุ่ม: ไฟล์ชื่อเรื่อง 43 กลุ่ม (วันที่ 12 เม.ย. 57)  

 

ประกาศคะแนน: ไฟล์คะแนน (วันที่ 8 พ.ค. 57) - หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งอาจารย์ภายในวันที่ 9 พ.ค. 57

 


 

ผลงานของนักศึกษา :

 

             ในกระบวนวิชา “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (201117)” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้นักศึกษาสร้างผลงาน (project) ที่นำเสนอถึงการนำคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาเกี่ยวกับอายรยธรรมระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือโลก โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบของ รายงาน วีดีทัศน์ แบบจำลอง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน เกม หรือในรูปแบบอื่น โดยเน้นให้นักศึกษาได้เลือกสร้างผลงานที่ตนเองสนใจ และผลงานนั้นต้องคิดหรือจัดทำด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่มีจำกัดกรอบในการคิดจึงได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบ และในการจัดทำผลงานยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และภูมิใจกับผลงานที่ถูกนำมาเสนอในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก ผู้สอนจึงนำผลงานบางส่วนมาแสดงให้นักศึกษาที่เรียนและผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับชมในเว็บไซต์นี้

กลุ่ม 18 มหัศจรรย์พีรามิดคูฟู [วีดีทัศน์]
กลุ่ม 42 บอกข้าทีมัมมี่ทำไง [วีดีทัศน์]
 
  
กลุ่ม 25 มหัศจรรย์ยันต์โทนพุทธคุณ กับวีดีทัศน์แสนสนุก
วีดีทัศน์เรื่องมหัศจรรย์จัตุรัสกลล้านนา [วีดีทัศน์]


กลุ่ม 32 Calendar ล่า ท้า กึ๊น!
[วีดีทัศน์วาไรตี้เกมโชว์]

 

กลุ่ม 30 จัตุรัสกลหรรษา
[วีดีทัศน์การ์ตูน]

 

กลุ่ม 43 นิทานประวัติศาสตร์ ตอนมหัศจรรย์แห่งกาลเวลา
[วีดีทัศน์การ์ตูน]


กลุ่ม 1 คณิตศาสตร์แห่งเสียง [วีดีทัศน์]
 

กลุ่ม 24 กฏหมายในมิติคณิตศาสตร์

[รายงาน, ไฟล์นำเสนอ]


กลุ่ม 11 ปฏิทินที่แตกต่างกับการหาวันสร้างเมืองเชียงใหม่

[รายงาน, ไฟล์นำเสนอ]


กลุ่ม 20 Math and Sci Millionaire [เกม]
  

กลุ่ม 4 ไขปริศนาลับฉบับพีระมิด
[แบบจำลอง และหนังสือ]
 

กลุ่ม 23 ภูมิปัญญาแห่งสายน้ำ
[แบบจำลอง]
 

กลุ่ม 3 Number - Puzzle
[กิจกรรมการเรียนรู้]


กลุ่ม7 ชีเชนอิตซา กับความฉลาดทางดาราศาสตร์ของชาวมายัน
[แบบจำลอง]
 

กลุ่ม 12 ตัวเลขทำนายชีวิต
[แบบจำลอง]

 

กลุ่ม 19 แบบจำลองเมืองเชียงใหม่
[แบบจำลอง]
 

กลุ่ม 22 ดาราศาสตร์กับหินประหลาด ณ ทุ่งซัลลิสเบอรี่
[แบบจำลอง] 
 

กลุ่ม 25 มหัศจรรย์ยันต์โทนพุทธคุณ กับวีดีทัศน์แสนสนุก
[สติ๊กเกอร์ มาคู่กับวีดีทัศน์]  
 

กลุ่ม 29 ติ๋ง ติ๋ง บอกเวลา
[แบบจำลอง]
 

กลุ่ม 35 Goseck cycle
[แบบจำลอง]
 

กลุ่ม 36 การนับศักราชกับประวัติศาสตร์ไทย
  [กิจกรรมการเรียนรู้]
 
 

กลุ่ม 40 Fibonacci gauge
[แบบจำลอง]
 

กลุ่ม 41 สามเหลี่ยมปาสคาล (Pascal's Triangle)
[แบบจำลอง]
 


คลิกชมภาพของภาคเรียนนี้ผลงานใน facebook

ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม :


 

ความประทับใจของผู้เรียนต่อกระบวนวิชานี้ :

 

“เป็นกระบวนวิชาที่บูรณาการความรู้ได้เด่นชัดที่สุดตั้งแต่เจอมา เพราะเคยคิดว่ามันจะบูรณาการได้ยังไงระหว่าง Math & Sci กับอารยธรรม จนในที่สุดก็ได้รู้  จุดเด่นคือ โยงเนื้อหาคณิต วิทย์ มาบูรณาการได้เต็มๆ ชัดเจน (บางวิชาบอกว่าบูรณาการ แต่ก็ดูเหมือนไม่บูรณาการ แต่พอเจอวิชานี้ ชอบเลย รักเลย)”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


“การสอนให้รู้จักการคิดด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการสอน ทั้งยังพาไปศึกษาในสถานที่จริง ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และได้มุมมองใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ด้านเนื้อหายังมีความแปลกใหม่ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย อีกทั้งบางครั้งยังมีการเชิญบุคลาการที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ถึงที่ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ยากที่จะได้เจอแบบนี้”
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

“อยากให้เพื่อนๆ มาเรียน เพราะเรื่องมันสนุกมากๆ มันน่าเรียนจริงๆ ไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน มันทำให้เห็นประโยชน์ของวิชาที่เคยเรียนมา มันแหวกแนวจากทุกๆ วิชาที่เคยเรียนมาในชีวิต เป็นวิชาที่มาเรียนเพราะอยากรู้จริงๆ ไม่ใช่มาเพราะอยากได้ A สนุกจริงๆ ค่ะ”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


“การได้เห็นความรู้ที่แปลกใหม่ ที่ไม่มีใครสอนนอกจากมหาวิทยาลัยเรา เป็นวิชาที่ดี แสดงถึงความใส่ใจของอาจารย์ในอารยธรรมที่อาจมีคนละเลย ทำให้ นศ.เริ่มรู้สึกใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง และสนใจความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม และประวัติศาสตร์มากขึ้น อาจารย์มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ยุติธรรม และใช้สื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เนตแจ้งข่าวต่างๆ กับ นศ.ได้ดี รวดเร็ว จะใส่ใจกับการสอน นศ.มากๆ”
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ


“อยากให้ นศ. คนอื่นๆ ได้เรียนวิชานี้ เป็น 1 ในตัวฟรีของมหาลัยที่ต้องลง เพราะปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์หรืออารยธรรมที่มีคุณค่า เนื่องจากอาจเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่วิชานี้สามารถนำวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับอารยธรรม ให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และทำให้เกิดความอยากรู้ ท้ายที่สุดแล้ววิชานี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างขึ้น”
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์


“กระบวนวิชานี้มีจุดเด่นคือ เนื้อหาที่เรียนสามารถเข้าใจง่าย และไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนวิทย์-คณิตมา ซึ่งดีมากเพราะว่าทำให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนเท่าเทียมกันทุกคน และวิชานี้มีงานให้ทำ 1 ชิ้น ซึ่งงานชิ้นนี้ต้องใช้ทักษะมากมายในการทำ เช่น การคิดวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ มาเพื่อนำมาแลกเปลี่นนกับเพื่อนในเซค”
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์


“พาร์ทแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บูรณาการกับประวัติศาสตร์ ทำให้มองเห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัว มันดูน่าทึ่ง และประหลาดใจมากค่ะ และเรื่องที่เกี่ยวกับวัดอุโมงค์ชอบมากๆ อยากให้อาจารย์มีการสอนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ และอยากให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่อื่นๆ ด้วย อาจารย์ทำให้คนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น และอาจารย์ใจดี แต่ก็มีขอบเขตอยู่ในกฎระเบียบดีค่ะ ไม่ค่อยเจออาจารย์แบบนี้ ทำให้ตอนเรียนไม่เกร็ง ไม่เบื่อ”
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

 

“อาจารย์อติชาตสอนได้อย่างกระตือรือร้นมาก ตลก และสนุกมาก / ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง / ได้ฝึกการตรงต่อเวลา และการแต่งกายให้ถูกระเบียบ / มีการใช้สื่อ Website ทำให้สามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร หรือทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เรียนไปแล้วได้ / ได้เรียนรู้เรื่องราวของชาติ ของท้องถิ่น ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยอนุรักษ์เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบต่อไป” “วันก่อนหนูได้ไปทัศนศึกษายังเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ก็ได้ไปเห็นดวงฤกษ์ในการก่อสร้างของล้านนา ก็ได้อธิบายให้พี่ๆ ที่ไปด้วยกันให้เข้าใจ พี่ๆ ก็ถามว่าไปเรียนมาจากไหน ก็ตอบไปว่า เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวิชา 201117”
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

 

“ชอบวิชานี้มากๆ ค่ะ เรียนวิชานี้แล้วรู้สึกมีความสุข อยากมาเรียน ไม่น่าเบื่อ อาจารย์น่ารักมากๆ ความรู้และเรื่องราวต่างๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้เห็นมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆ ด้วย ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ :-) บอกได้เลยค่ะ ว่าวิชานี้ตั้งใจเรียนทุกคาบที่สุดกว่าทุกๆ วิชาเลยค่ะ”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


“อยากให้คงเอกลักษณ์ของวิชานี้ต่อไปตลอด เนื่องจากวิชานี้ทำให้เลิกเกลียดคณิตศาสตร์ในที่สุด จากที่ตอนแรกแจ้งไปว่าไม่อยากให้มีอาจารย์คนอื่นมาสอนร่วม แต่หลังจากได้เรียนกับอาจารย์ศิริวรรณ และฟังอาจารย์อีกท่านบรรยาย รู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเรียนวิชานี้ รักอาจารย์ทั้งสามท่าน”
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์


“จุดเด่นของกระบวนวิชานี้ที่อยากให้คงไว้ คือ เนื้อหา และ การสอนที่สนุก รวมทั้งการที่ให้นักศึกษาได้ทำรายงาน ได้คิดอะไรใหม่ๆ ด้วยตนเอง ไม่ให้ก๊อปคนอื่น เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการเรียนรู้ การสังเกตสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง / จุดเด่นอีกจุดใน part 2 ก็คือ การที่ให้เรียนรู้จากวีดีโอ แม้จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็รู้สึกว่าทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และจดจำได้นานขึ้น / และในส่วนของข้อสอบ มีความเหมาะสม ไม่ยาก ไม่ง่ายจนเกินไป แต่สามารถทดสอบความเข้าใจในบทเรียนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


“ความสนุกสนาน และเป็นกันเองของอาจารย์ สอนเรื่องระเบียบวินัย และความประพฤติที่ควรทำ / เนื้อหาในการสอน ครึ่งของ อ.อติชาต สนุกและเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ / สื่อประกอบการเรียน ดูเข้าใจง่าย และเนื้อหาพอเหมาะ / ความเอาใจใส่ของอาจารย์ ทั้งในกลุ่ม Facebook ที่คอยเอาเรื่องที่เรียนมาลงเพื่อให้ทบทวน / ความตั้งใจที่จะสอนของอาจารย์ที่ต้องการให้ทุกคนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ อ. ต้องการจะสื่อ / การมีกิจกรรมตลอดระหว่างการเรียน ทำให้รู้สึกไม่เบื่อในการเรียน และอยากมาเรียน”
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) เอกสารประกอบการสอน

3) วีดีทัศน์ประกอบการสอน และลิงค์น่าสนใจ

4) ตัวอย่างรายงานหรือผลงานสำหรับวิชา 201117

   

นาฬิกาแดดขนาดเล็ก                      แบบจำลองหอเอนปิซา

   

สื่อนำเสนอโคลอสเซียม

 

5) เอกสารอ้างอิงในกระบวนวิชานี้

5) ความรู้เพิ่มเติม


ข้อความประชาสัมพันธ์กระบวนวิชา :

 

 

สัมภาษณ์วิทยุ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2556 และออกอากาศซ้ำ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

คลิกฟังรายการสัมภาษณ์

 

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22-29 ก.ย. 56

 

ตัวอย่างประเด็นและคำถามที่น่าสนใจ ที่สอนในกระบวนวิชา 201117


หน้าหลัก