ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558) เทอม 1/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนน ม.4 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558
ประกาศคะแนน ม.5 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558