ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ผลงานการค้นคว้าอิสระ สาขาการสอนคณิตศาสตร์


ผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในรูปแบบ โปสเตอร์ หรือบทความ


รายการเอกสาร Download
1 ดีเทอร์มิแนนต์ของจัตุรัสกลล้านนา (Determinants of The Lanna Magic Squares).pdf
2 ขอบเขตของจำนวนโดมิเนชันของกราฟการรวมจุดยอดของวง.pdf
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงตรรกะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.pdf
4 การมีจริงของผลเฉลยของ x^3 + y^3 = 3z^3 และ x^3 + 4y^3 = 1 ในจำนวนเต็มแบบเกาส์.pdf

  วันที่ 2 มี.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280