สัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่

2 9 3 6 12