คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2016

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ครั้งที่ ๑ วันที่  ๔ – ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒ – ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันที่  ๖ – ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙

ณ ห้องเรียน ห้อง SCB๑๑๐๐, ห้อง SCB๒๑๐๐, ห้อง SCB๓๑๐๐, และห้อง MB๒๒๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้, อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม, นางปารณีย์ กันทวี

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์