เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Fixed Point , Algebra, Analysis, Topology
2 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Fixed Point , Analysis, Discrete Mathematics
3 ผศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน Fixed Point , Analysis
4 ผศ. ดร.อรรถพล แก้วขาว Fixed Point , Analysis
5 อ. ดร.ภรัณยู จันทร Fixed Point , Analysis, Topology
6 ผศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ Fixed Point , Analysis
7 ผศ. ดร.ภักดี เจริญสวรรค์ Fixed Point , Analysis
8 รศ. ดร.บัญชา ปัญญานาค Fixed Point , Analysis
9 ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ Fixed Point , Analysis

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280