อ. ดร.นที ทองศิริ

Dr.Natee Tongsiri

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ


Room

MB2306

Telephone

053-943326 # 129

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Computing), University of Bath, UK, 2001
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538

Research Area


 Computational Mathematicsผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Seanprom U., Kaewkhao A., Tongsiri N., Kettapun A., A group action on pandiagonal lanna magic squares, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),443-453.

2.) Leenakul W., Tunkasiri T., Tongsiri N., Pengpat K., Ruangsuriya J., Effect of sintering temperature variations on fabrication of 45S5 bioactive glass-ceramics using rice husk as a source for silica, Materials Science and Engineering C, 61, (2016),695-704.

3.) Sugunnasil P., Somhom S., Jumpamule W., Tongsiri N., Modelling a neural network using an algebraic method, ScienceAsia, 40, (2014),94-100.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280