อบรมครู

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจดโครงการ 50 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ : อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการครัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว
เอกสารประกอบ

IMG_9061    IMG_9056