บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560

2. ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


  วันที่ 4 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280