กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2562 (ครั้งที่ 2)


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Science CMU Colloquium) ประจำเดือนมกราคม ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือมกราคม 2562 (ครั้งที่ 2)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
 
โดย 
Dr.Chainarong  Amornbunchornvej (ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช)
Researcher, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand
 
ในหัวข้อ 
Inference of Leadership of Coordinated Activity in Time Series
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 รายการเอกสาร Download
1 201901_poster2.pdf

  วันที่ 15 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280