บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังนี้

1. ดร. ธนดล ชาวบ้านเกาะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560

2. ดร. กฤษฎา สังขนันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

3. ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 

  วันที่ 31 ก.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280