กิจกรรมวิจัย


เว็บแอปพลิเคชันสำหรับทำนายข้อมูล PM2.5ท่ามกลางภาวะหมอกควันที่ปกคลุมทั่วภาคเหนือในขณะนี้ นับเป็นปัญหาสำคัญที่ยังรอการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา 
 
อาจารย์ ดร.เอกชัย ทวินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.กุณฑลี ไชยสี อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ร่วมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจาก "การประยุกต์ใช้วิธี Gappy POD ในการเติมข้อมูล PM2.5 ที่ขาดหายและประมาณค่าโดยใช้การประมาณค่าในช่วงแบบ IDW" ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  สนับสนุนโดยโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธี Gappy Proper Orthogonal Decomposition (Gappy POD) ในการเติมข้อมูลความเข้มข้นของ PM2.5 ที่ได้จากสถานีตรวจวัดระดับ PM2.5 ตามจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ  ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเมื่อได้ข้อมูล ที่ครบถ้วนแล้วจึงนำเสนอระดับความ เข้มข้นของระดับ PM2.5 เป็นรายชั่วโมง ค่าที่ตัวเลขแสดงเป็นค่า AQI ค่าอื่นๆจากสถานีวัด โดยผู้ใช้สามารถเลื่อนหมุดตรวจคุณภาพอากาศเพื่อวัดประมาณปริมาณฝุ่น เพื่อดูผลค่าประมาณที่ได้จาก กระบวนการ Gappy-POD และ IDW Interpolation ได้ 
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.to/DSCI-PM25
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสร้างความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านการวิจัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อสังคม และตอบโจทย์การแก้ปัญหาของสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
 
  วันที่ 11 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280