กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM) ประจำเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM)
(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Series FORUM)
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องบรรยาย MB2211 (Slope) ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
โดย 
ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่งหนังสือ “กุญแจแห่งฟากฟ้า : เรขาคณิตวิเคราะห์ จากกรีกโบราณถึงนิวตัน”
 
ในหัวข้อ 
คณิตศาสตร์ก่อนวันของเรา : มองเรขาคณิตผ่านประวัติศาสตร์
 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของภาควิชา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเหนือจากประเด็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ได้รับฟังความรู้ที่น่าสนใจ ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักศึกษา  จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 
หมายเหตุ Forum series จะแตกต่างจาก Colloquium series โดยจะเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการบรรยาย
 
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 กระบวนวิชา 206207 เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน

 
รายการเอกสาร Download
1 FORUM 201904.pdf

  วันที่ 27 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280