ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ รายการ
8 มี.ค. 2566 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1)
7 ธ.ค. 2565 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1)
28 ส.ค. 2565 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
11 ก.ค. 2565 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
7 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
12 พ.ค. 2565 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 3)

    MATH Vision 2024


    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำทั้งด้านการเรียน     การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
    ทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
    บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข    รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
    หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
    วาระการบริหาร
    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2567
 

Our Curriculum | หลักสูตรของเรา
 

Research@MATH | งานวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง และตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

    • การวิจัยด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เน้นการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์
    • การวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และนำทฤษฎี และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ และนำผลไป ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
    • การวิจัยเชิงพหุวิทยาการ เน้นการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปข้ามศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น สังคม ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
    • การวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน


Events

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280