ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 1 ม.4 เทอม2-58
คะแนนครั้งที่ 1 ม.5 เทอม2-58

ประกาศห้องสอบคัดเลือก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ประกาศห้องสอบคัดเลือก รอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ห้องสอบคัดเลือกฯ ปี58

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

แผนที่ตึกอาคารคณิตศาสตร์ห้อง MBxxxx และ อาคาร 45 ปี SCB4map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB 5)
สรุปห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภททีม) (จำนวน 96 คน)
รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) (จำนวน 219 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) (จำนวน 107 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) (จำนวน 228 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)

แผนที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ -> อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 และะ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3
map-math2rb3-5-2

ช่วงเวลา 6.00 – 12.00 น. มีกิจกรรมปันจักรยาน ทปอ. บริเวณศาลาอ่างแก้ว – หน้ามอ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558) เทอม 1/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนน ม.4 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558
ประกาศคะแนน ม.5 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558

สัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่

2 9 3 6 12

โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว.

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐานสกว. TRF Seminar Series in Basic Research “Science Research & Thailand’s Competitiveness”

โครงการ “การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย” ซึ่งรวมขอบข่ายการให้ทุนของหลายฝ่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ได้แก่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (พคน) และ ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักวิจัยที่ร่วมโครงการทุกคนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารโครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว
เว็บไซต์โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558) เทอม 1/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนน ม.5 ครั้งที่ 2 เทอม 1-2558

ประกาศคะแนน ม.4 ครั้งที่ 2 เทอม 1-2558

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2558 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนน ม.4 ครั้งที่ 1 เทอม 1-2558
ประกาศคะแนน ม.5 ครั้งที่ 1 เทอม 1-2558