ผศ. ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
Asst. Prof. Dr. Watchareepan Atiponrat
อาจารย์

 

Contact Info. Education Background Research Areas PublicationsContact Information
Room:MB2206
Telephone:053-943326 # 121
Email:
Website:


Education Background

Ph.D. (Mathematics), State University of New York at Buffalo, USA, 2015Research Area

 Knot theory, low-dimensional topology, point-set topology, algebraic topology, topological group

Research Field
- Topology

ผลงานตีพิมพ์ จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) 2(8)
งานวิจัย mathscinet 4
งานวิจัยอื่นๆ  
งานวิจัย cmumis 0


Featured Publications

 

P. Chaoha, W. Atiponrat, Virtually stable maps and their fixed point sets, J. Math. Anal. Appl. 359 (2009) 536–542 .

W. Atiponrat, An obstruction to decomposable exact Lagrangian fillings, arXiv:1512.08056v1

W. Atiponrat, (4,-(2n+5))-torus knot with only 1 normal ruling, arXiv:1512.08057v2

W. Atiponrat, Topological gyrogroups: Generalization of topological groups, Topology and its applications, 224C (2017), 73-82.
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280