ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการบริการวิชาการ Summer Boot Camp แคลคูลัสพิชิตฝัน 2023ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ Summer Boot Camp แคลคูลัสพิชิตฝัน 2023 

โครงการบริการวิชาการ Summer Boot Camp แคลคูลัสพิชิตฝัน 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2566 แบบ On-site ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยเป็นโครงการอบรมให้ความรู้กระบวนวิชาแคลคูลัสอย่างเข้ม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม เปิดโอกาส และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ให้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ล่วงหน้าตามความสามารถและความพึงพอใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณภาพและความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้และการเก็บสะสมหน่วยกิตตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong education) 

กิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ รวม 17 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการอบรมความรู้วิชาแคลคูลัสอย่างเข้มจากอาจารย์ผู้สอน และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด 1 สัปดาห์ของการเรียนการสอน ตามหลักสูตรในกระบวนวิชา 206111 แคลคูลัส 1 และ 206161 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบวัดสมรรถนะเพื่อเทียบหน่วยกิตในกระบวนวิชาดังกล่าวล่วงหน้าก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้การบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์มีคุณภาพในทุกระดับ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจได้ศึกษากระบวนวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์ตามศักยภาพและตามความสนใจ ผ่านการเรียนล่วงหน้า การเรียนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ออนไลน์ภายใต้โครงการ "Math's Just Easy : เลขจั๊ดง่าย สไตล์ มช." ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคอร์สเรียนออนไลน์ได้ฟรี ผ่านทาง CMU MOOC จากเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต CMU School of Lifelong Education https://www2.lifelong.cmu.ac.th/life-skills#content-mooc 

 
  วันที่ 29 มี.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280