ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการค่ายกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สร้างเจคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นจัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยใช้สมรรถนะหลักของภาควิชาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม STEM การอบรมคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรจากคณาจารย์และนักศึกษาพี่เลี้ยงจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนรวม 106 คน และครูผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของชุมชน และสังคมวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เผยแพร่สู่สังคมต่อไป

  วันที่ 10 พ.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280