ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564ประกาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ช่องทางการติดต่อและแจ้งข่าวสาร แนวทางการเรียนการสอน และการสอบ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
 
สืบเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
 
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางภาควิชา จึงขอแจ้งข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
 
ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอน  ช่องทางการติดต่อและแจ้งข่าวสาร    
  1. กระบวนวิชาที่เปิดสอนของภาควิชา ทุกกระบวนวิชา ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในห้องเรียน 
  2. การแจ้งข่าวสารในชั้นเรียนทุกกระบวนวิชา จะแจ้งผ่าน MS Teams หลังวันที่ 11 เมษายน 2565
ประเด็นที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียน    
  1. การสอบกลางภาค และปลายภาค ดำเนินการแบบออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา
  2. ทุกกระบวนวิชา มีการเก็บคะแนนในระหว่างการเรียนการสอน นักศึกษาจึงต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบใน MS Teams

ตารางสอบกลางภาค - ปลายภาค  กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564    

วิชาที่ประกาศดังกล่าวนี้ (ยกเว้นกระบวนวิชา 206100) จะไม่เปิดทำการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565

COURSE

MIDTERM

FINAL

206100 MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE 

SUN 08 MAY 2022

15:30 – 18:30

SUN 29 MAY 2022

15:30 – 18:30

206104 CALCULUS 2

SUN 08 MAY 2022

12:00 – 15:00

MON 30 MAY 2022

15:30 – 18:30

206112 CALCULUS 2

SUN 08 MAY 2022

12:00 – 15:00

TUE 31 MAY 2022

12:00 – 15:00

206162 CAL ENG II

SUN 08 MAY 2022

08:00 – 11:00

TUE 31 MAY 2022

08:00 – 11:00

206172 GENERAL MATHEMATICS II

SUN 08 MAY 2022

12:00 – 15:00

MON 30 MAY 2022

08:00 – 11:00

206182 CALCULUS FOR AGRICULTURE 2

SUN 08 MAY 2022

12:00 – 15:00

MON 30 MAY 2022

08:00 – 11:00

 
ประกาศ วันที่ 6 เมษายน 2565
 

 

  วันที่ 6 เม.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280