บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Awardภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอแสดงความยินดีกับ
  นายณัฐ พรหมมา  
 
นักศึกษาทุน พสวท., นักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ รหัส 60 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
ที่ได้รับรางวัล "Best Oral Presentation Award"
ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท.  ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 
โดยได้นำเสนอในหัวข้อ   “Forecasting development indicators in Thailand using a hybrid method based on vector autoregression and Kalman filtering”  
โดยมี อ.ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มีหัวข้องานวิจัยที่หลากหลายทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ตลอดจนมีกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาได้ศึกษาหัวข้อทางคณิตศาสตร์ตามความสนใจและตามศักยภาพ เพื่อพัฒนานักคิดที่มีศักยภาพสูงสู่สังคม
 
#MATHDiversityCMU
#SciCMU #BeFUNtoTheFrontier
  วันที่ 10 ก.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280