กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรม LaTeX เพื่อการพิมพ์เอกสาร แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการรอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษา LaTeX  เพื่อการพิมพ์เอกสารทางคณิตศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ MS Teams และแบบ Hybrid แบบเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ในกิจกรรมดังกล่าว มีการสอนวิธีใช้งานโปรแกรมภาษา LaTeX โดย ผศ. ดร.ภรัณยู จันทร และทีมงานอาจารย์ช่วยสอน เพื่อให้นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4  มีความรู้พื้นฐานในการจัดพิมพ์เอกสารทางคณิตศาสตร์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ภาษา LaTeX ที่มีลักษณะเป็นโปรแกรมเรียงพิมพ์กึ่งโปรแกรมมิ่ง และเป็นโปรแกรมสากลที่นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการสอนพื้นฐานในการลงโปรแกรม การใช้งาน LaTeX ภาษาไทย ตลอดจนการปรับรูปแบบเทมเพลทเพื่อใช้ในเอกสารกระบวนวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตร์ 260390 ได้

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถและความฉลาดรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานให้ผู้เรียนใช้ประกอบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

  วันที่ 1 ก.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280