บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ทุนระดับปริญญาโท - เอก : นายณัฐ พรหมมา
 
ทุนระดับปริญญาเอก : นายพนาสัณท์ มโนรส
 
ทั้งนี้ ทุนดังกล่าว เป็นทุนที่จัดสรรโดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนทุน พสวท. ทั่วประเทศ ผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น การผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นผลจากความวิริยะ อุตสาหะของนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน ภาควิชาจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
ประกาศผลการคัดเลือก :
  วันที่ 30 มิ.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280