กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ - สถิติ ระดับปริญญาตรี รหัส 64 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาควิชา แผนการเรียน การเข้าสังกัดวิชาเอก รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาและนักศึกษาใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น ตามพันธกิจของภาควิชาในการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในภาควิชาและนอกภาควิชา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ
  วันที่ 16 มิ.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280