กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอกเลือก ประจำภาคการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอกเลือก ประจำภาคการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์
 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอกเลือก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) ภายใต้สถานการณ์โควิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ประชาสัมพันธ์กระบวนวิชาเอกเลือกของภาควิชา และให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเลือกลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2564
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล
 
เอกสารเพิ่มเติมในกิจกรรมที่จัดขึ้น สามารถดูได้ที่ http://cmu.to/Drive164
  วันที่ 6 พ.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280