ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวัง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งการปรับรูปแบบการสอบเข้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ประจำปี 2564 ทุกหลักสูตร ที่จะดำเนินการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นี้ เป็นการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
 
ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรจะได้ดำเนินการประสานงานกับผู้สมัครผ่านทาง e-mail และ/หรือ โทรศัพท์แจ้งไปยังผู้สมัครในลำดับต่อไป
 
กำหนดเวลาการสัมภาษณ์
หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) เริ่มสัมภาษณ์เวลา 10.00 น.
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปริญญาโท) เริ่มสัมภาษณ์เวลา 10.00 น.
หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ (ปริญญาโท) เริ่มสัมภาษณ์เวลา 13.30 น.
 
ประกาศ วันที่ 20 เมษายน 2564
  วันที่ 20 เม.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280