ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ช่องทางติดต่อและแจ้งข่าวสาร และการสอบกลางภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563ตามที่ภาควิชาได้ประกาศเรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

 

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางภาควิชา จึงขอแจ้งช่องทางการเรียนออนไลน์ครั้งแรก และการปรับการสอบกลางภาค ดังนี้

 

ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอน ช่องทางการติดต่อและแจ้งข่าวสาร    

 

1.     กระบวนวิชาที่เปิดสอนของภาควิชา ทุกกระบวนวิชา ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในห้องเรียน

2.     นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียน จะได้รับการเชิญเข้ากลุ่มรายวิชาใน MS Teams (โปรดรอหลังลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน) ทั้งนี้ หากมีปัญหา สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ผ่านอีเมล์ที่แจ้ง ดังนี้

 

วิชา

ชื่อวิชา

ตอนเรียน

เวลา

ผู้สอนคนแรก

อีเมล์

206104

CALCULUS 2

001

M – F

11.00 – 12.30

อ.ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ

khuanchanok.c[at]cmu.ac.th

206112

CALCULUS 2

001

M – F

08.00 – 09.30

ผศ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม

preeyanuch.h[at]cmu.ac.th

 

 

002

M – F

09.30 – 11.00

ผศ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม

preeyanuch.h[at]cmu.ac.th

206162

CAL ENG II

001

M – F

09.30 – 11.00

อ.ดร.เอกชัย ทวินันท์

ekkachai.thawinan[at]cmu.ac.th

 

 

002

M – F

11.00 – 12.30

อ.ดร.เอกชัย ทวินันท์

ekkachai.thawinan[at]cmu.ac.th

 

 

701

M – F

11.00 – 12.30

รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ

Julin.likasiri[at]gmail.com

 

 

801

M – F

11.00 – 12.30

อ.ดร.ภรัณยู จันทร

shaqXshaq[at]gmail.com

 

 

802

M – F

13.00 – 14.30

อ.ดร.ภรัณยู จันทร

shaqXshaq[at]gmail.com

206172

GENERAL MATHEMATICS II

001

M – F

09.30 – 11.00

ผศ.ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ

chaobankoh[at]gmail.com

(โค้ด MS Teams: kenbcif )

206182

CALCULUS FOR ARGICULTURE 2

001

M – F

11.00 – 12.00

ผศ.ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์

narawadee_n[at]hotmail.co.th

 

 

ประเด็นที่ 2 การสอบกลางภาค

 

1.          การสอบกลางภาคเรียน มีการปรับเลื่อนวันสอบ ดังตารางต่อไปนี้ โดยเป็นการสอบแบบ On-site ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.          การสอบปลายภาค ยังคงยึดตามกำหนดการเดิม โดยเป็นการสอบแบบ On-site ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.          หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบใน MS Teams

 

COURSE

MIDTERM เดิม

MIDTERM ใหม่

FINAL

206104 CALCULUS 2

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

SUN 16 MAY 2021

09.00 - 12.00 (เลื่อนออกไป 1 สัปดาห์)

MON 31 MAY 2021 

15.30 - 18.30

206112 CALCULUS 2

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

SUN 23 MAY 2021

09.00 - 12.00 (เลื่อนออกไป 2 สัปดาห์)

MON 31 MAY 2021 

12:00-15:00

206162 CAL ENG II

SUN 09 MAY 2021 

13:00 – 16:00

เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

(ติดตามรายละเอียดใน MS Teams)

TUE 01 JUN 2021 

08:00-11:00

206172 GENERAL MATHEMATICS II

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

SUN 23 MAY 2021

09.00 - 12.00 (เลื่อนออกไป 2 สัปดาห์)

MON 31 MAY 2021 

08:00-11:00

206182 CALCULUS FOR AGRICULTURE 2

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

SUN 16 MAY 2021

09.00 - 12.00 (เลื่อนออกไป 1 สัปดาห์)

MON 31 MAY 2021 

15.30 - 18.30

 

ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 2564

 

  วันที่ 17 เม.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280