ข่าวประชาสัมพันธ์


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศด้านการวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย ตามการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศด้านการวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย ตามการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR)SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้ดำเนินการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย - สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งนี้ ในปี 2021 สาขาคณิตศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี ทั้งนี้ เมือนับรวมกับสถาบันวิจัยอื่นในประเทศไทย สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อันดับที่ 4 โดยรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 
 
สำหรับอันดับในระดับนานาชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้อันดับที่ 437 ของโลก อันดับ 196 ของเอเชีย และเมื่อเทียบกับอันดับรวมทุกสถาบัน - หน่วยงาน ได้ลำดับที่ ได้ลำดับที่ 553 ของโลก อันดับที่ 247 ของเอเชีย
 
ทั้งนี้ การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking ดำเนินการโดย SCImago ซึ่งอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลของ SCOPUS ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย ด้านการวิจัย (50%) อาทิ จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS, จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในควอไทล์ที่หนึ่ง ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ,  ด้านนวัตกรรม (30%) เช่น ผลงานที่เป็นสิทธิบัตร และด้านสังคม (20%) เช่น ผลงานวิจัยที่เผยแพร่สู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ search engine  ดังรายละเอียดที่แสดงในเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/methodology.php
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการ และด้านงานวิจัยในระดับสากล ดังพันธกิจของภาควิชาที่จะให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิชาการ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนและสังคมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาควิชา  โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
 
 
ข้อมูล Ranking ด้านคณิตศาสตร์ : University Rankings - Mathematics - Thailand 2021 (scimagoir.com)
ข้อมูล Ranking ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Ranking (scimagoir.com)
  วันที่ 15 เม.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280