ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563ประกาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 
สืบเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในช่วงเดือนเมษายน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
 
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และความเป็นธรรมในการวัดและประเมินผล ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงขอประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 
ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอน และการสอบ
  1. กระบวนวิชาที่เปิดสอนของภาควิชา ทุกกระบวนวิชา ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในห้องเรียน 
  2. นักศึกษาสามารถติดตามช่องทางการเรียนออนไลน์ครั้งแรก ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชา http://www.math.science.cmu.ac.th
  3. ทางภาควิชา กำหนดให้มีการวัดผลโดยการสอบในห้องเรียนเท่านั้น (onsite only) ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19 ในการจัดการสอบ
  4. ในเบื้องต้น การสอบกลางภาคและปลายภาค จะเป็นไปตามตารางเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สอนจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 10 วัน
ประเด็นที่ 2 การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อเข้าสอบ
  1. ขอให้ผู้ลงทะเบียนเรียน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด โดยวางแผนการเดินทางให้มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ และกักตัวครบตามกำหนด  (ถ้ามี) ของคณะกรรมการโรคติดต่อ ฯ ก่อนถึงวันสอบ
  2. ทางภาควิชา ขอแนะนำให้ผู้เรียน พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
 
ตารางสอบกลางภาค - ปลายภาค ที่ภาควิชาจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563    
วิชาที่ประกาศดังกล่าวนี้ จะไม่เปิดทำการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 

COURSE

MIDTERM

FINAL

206104 CALCULUS 2

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

MON 31 MAY 2021 

15.30 - 18.30

206112 CALCULUS 2

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

MON 31 MAY 2021 

12:00-15:00

206162 CAL ENG II

SUN 09 MAY 2021 

13:00 – 16:00

TUE 01 JUN 2021 

08:00-11:00

206172 GENERAL MATHEMATICS II

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

MON 31 MAY 2021 

08:00-11:00

206182 CALCULUS FOR AGRICULTURE 2

SUN 09 MAY 2021 

09:00 – 12:00

MON 31 MAY 2021 

15.30 - 18.30

 
 
ประกาศ วันที่ 9 เมษายน 2564
 
  วันที่ 9 เม.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280