กิจกรรม ป.ตรี


กระบวนวิชา 206457 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา Financial Products, Mathematics, and Beyondภาควิชาคณิตศาสตร์ กระบวนวิชา 206457 Mathematics of Financial Derivatives โดย ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักศึกษาในหัวข้อ "Financial Products, Mathematics, and Beyond" ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาที่ทำการศึกษาในกระบวนวิชา ภายใต้การสนับสุนจากโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร M.Sc. in Finance Programme จากคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายหลักสูตรคณิตศาสตร์กับหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
 
ภาควิชาให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยสนับสนุนให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกระบวนวิชา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ครบถ้วนและรอบด้าน
  วันที่ 18 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280