กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม แนะนำกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษารหัส 63


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม แนะนำกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษารหัส 63 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารหัส 63 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเข้าสังกัดวิชาเอก ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเรียนของนักศึกษา รวมถึงรับทราบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเรียนตลอด 4 ปี ตลอดจนได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาตลอด 4 ปี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้

 

 

  วันที่ 3 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280