กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (MATH SCI CMU Colloquium) ประจำเดือนเมษายน 2564


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2564
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (CMU Math Colloquium) ประจำเดือนเมษายน 2563
ในวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ และผ่านทาง Application Zoom (จะแจ้ง ID ให้ทราบในภายหลัง)
ในหัวข้อ 
 
Quantum Probability for Mathematicians

 

โดย 
Prof. Hung T. Nguyen
Professor of Mathematics, New Mexico State University, USA
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่

 
รายการเอกสาร Download
1 202104_poster.pdf

  วันที่ 4 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280