กิจกรรมวิจัย


แอปพลิเคชันสำหรับจำแนกพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจำแนกพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดยโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การศึกษาครั้งนี้ ได้อาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาอธิบายและทำการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 ศึกษาความแตกต่างและลักษณะจำเพาะของไวรัสแต่ละสายพันธุ์ รวมถึงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในอนาคต โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งมีข้อมูลการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถตรวจสอบข้อมูลสายพันธุ์ที่ตนเองติดเชื้อได้ด้วย
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ cmu.to/DSCI-CoV2
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสร้างความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านการวิจัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อสังคม และตอบโจทย์การแก้ปัญหาของสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
  วันที่ 3 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280