บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง
"ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์"
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
  วันที่ 8 ม.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280