ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวัง COVID-19 เดือนมกราคม 2564ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวัง COVID-19 เดือนมกราคม 2564

ข้อมูลประกาศล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.45 น.

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 จึงขอแจ้งจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 100% 

โดยทางภาควิชา ได้รวบรวมช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ ดังประกาศต่อไปนี้

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิด โดยทางภาควิชาจะอัพเดทข้อมูลเป็นระยะ ๆ (เวลา 12.00, 16.00, 20.00 น. ของแต่ละวัน)

 

update ช่องทางการเรียนออนไลน์ ล่าสุด วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น.

ลำดับที่ รหัสวิชา กระบวนวิชา ตอนเรียนที่ ผู้สอน ช่องทางการเรียนออนไลน์
1 206100 MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE ทุกตอน ณัฐวัชร์ สนธิชัย Zoom, Facebook Fanpage
2 206103 CALCULUS 1 1 สมภพ มูลชัย Zoom
3 206103 CALCULUS 1 2 ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์  
4 206104 CALCULUS 2 1 วันเฉลิม สุขภิการนนท์  
5 206104 CALCULUS 2 2 ขวัญชนก ไชยชนะ Zoom
6 206108 ELEMENTARY MATHEMATICS 1 สุทธิดา วงศ์แก้ว Zoom, บันทึกเทปวิดีโอ
7 206108 ELEMENTARY MATHEMATICS 2 สมภพ มูลชัย Zoom
8 206111 CALCULUS 1 1 อรรถพล แก้วขาว Zoom
9 206111 CALCULUS 1 2 นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ MS Teams, Zoom
10 206111 CALCULUS 1 3 ธีระพงษ์ สุขสำราญ  
11 206111 CALCULUS 1 4 วารุนันท์ อินถาก้อน Zoom
12 206111 CALCULUS 1 701 วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ MS Teams, Zoom
13 206112 CALCULUS 2 1 เบน วงศ์สายใจ  
14 206112 CALCULUS 2 2 วรพงศ์ ฟูปินวงศ์  
15 206112 CALCULUS 2 3 ภรัณยู จันทร  
16 206112 CALCULUS 2 4 ศุภณัฐ ชัยดี MS Teams
17 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 1 สุปรีดี แดงสกุล  
18 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 2 สมชาย ศรียาบ ไม่ระบุ
19 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 3 ภรัณยู จันทร  
20 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 701 จูลิน ลิคะสิริ  
21 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 801 ภักดี เจริญสวรรค์ MS Teams, Zoom
22 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 802 ภักดี เจริญสวรรค์ MS Teams, Zoom
23 206162 CAL ENG II 1 ศุภลักษณ์ โพธิ  
24 206162 CAL ENG II 2 ภักดี เจริญสวรรค์ MS Teams, Zoom
25 206162 CAL ENG II 3 เอกชัย ทวินันท์ Zoom/บันทึกเทป
26 206162 CAL ENG II 4 รุจิรา อุ่นเจริญ  
27 206162 CAL ENG II 5 ณัฐพล พลอยมะกล่ำ  
28 206162 CAL ENG II 6 ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์  
29 206162 CAL ENG II 701 ธีรนุช บุนนาค  
30 206162 CAL ENG II 801 เอกชัย ทวินันท์ Zoom/บันทึกเทป
31 206162 CAL ENG II 802 ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์  
32 206162 CAL ENG II 803 ศุภลักษณ์ โพธิ  
33 206162 CAL ENG II 804 รุจิรา อุ่นเจริญ  
34 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 1 วันเฉลิม สุขภิการนนท์ MS Teams, Zoom
35 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 2 สุปรีดี แดงสกุล  
36 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 3 ธีรนุช สืบเจริญ  
37 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 4 ณัฐวัชร์ สนธิชัย  
38 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 701 ธนดล ชาวบ้านเกาะ MS Teams + Zoom
39 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 801 ธนดล ชาวบ้านเกาะ  
40 206172 GENERAL MATHEMATICS II 1 ธนดล ชาวบ้านเกาะ MS Teams, Zoom
41 206172 GENERAL MATHEMATICS II 3 ขวัญชนก ไชยชนะ MS Teams, Zoom
42 206172 GENERAL MATHEMATICS II 701 นวินดา ฉัตรสกุลพรหม MS Teams
43 206181 CALCULUS FOR AGRICULTURE 1 1 นที ทองศิริ  
44 206182 CALCULUS FOR AGRICULTURE 2 1 สุทธิดา วงศ์แก้ว Zoom, บันทึกเทปวิดีโอ
45 206191 MATH SOC SC I 1 เฉลิมพล บุญปก Zoom
46 206203 CALCULUS III 1 ณัฐกร สุคันธมาลา  
47 206216 INTRO TO MATH LOGIC 1 หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Zoom
48 206216 INTRO TO MATH LOGIC 2 หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Zoom
49 206212 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF MATH 2 สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี  
50 206253 INTRO MATH SOFTWARE 1 ชัยพร ตั้งทอง Facebook Group
51 206255 MATH FOR SOFTWARE TECH 701 มรกต เก็บเจริญ  
52 206261 CAL ENG III 1 อรรถพล แก้วขาว Zoom
53 206261 CAL ENG III 2 กฤษฎา สังขนันท์ MS Teams, Zoom
54 206261 CAL ENG III 3 เอกชัย ทวินันท์ Zoom/บันทึกเทป
55 206261 CAL ENG III 801 อรรถพล แก้วขาว Zoom
56 206261 CAL ENG III 802 เป็นหญิง โรจนกุล MS Teams, Zoom
57 206265 MATH METHODS FOR ES 701 มรกต เก็บเจริญ  
58 206266 MATH FOR EVERYDAY LIFE 1 อติชาต เกตตะพันธุ์  
59 206267 MATHEMATICAL METHOD 1 1 ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Zoom and MS Teams
60 206281 DISCRETE MATHEMATICS 1 ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Zoom และ MS Teams
61 206281 DISCRETE MATHEMATICS 701 ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ Zoom, Google Classroom, MS Teams
62 206311 AXIOMATIC SET THEORY 1 ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ MS Teams, Zoom
63 206313 INTRODUCTION TO TOPOLOGY 1 นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ MS Teams, Zoom
64 206321 INTRO TO ABSTRACT ALGEBRA 1 ปรียานุช โหนแหยม Zoom, บันทึกเทป
65 206324 APPLIED LINEAR ALGEBRA 1 หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Zoom
66 206327 THEORY OF NUMBERS 1 1 ธีระพงษ์ สุขสำราญ  
67 206331 ADVANCED CALCULUS 1 ศุภณัฐ ชัยดี MS Teams
68 206336 REAL ANALYSIS 1 1 วารุนันท์ อินถาก้อน Zoom
69 206336 REAL ANALYSIS 1 2 ภักดี เจริญสวรรค์ MS Teams, Zoom
70 206341 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION 1 เฉลิมพล บุญปก Zoom
71 206342 PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 1 กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์  
72 206362 APPLIED DIFF EQN FOR ENG 1 กมลวรรณ ก่อเจริญ MS Teams
73 206362 APPLIED DIFF EQN FOR ENG 2 ธีรนุช สืบเจริญ  
74 206362 APPLIED DIFF EQN FOR ENG 3 กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์  
75 206362 APPLIED DIFF EQN FOR ENG 801 กมลวรรณ ก่อเจริญ  
76 206364 MATHEMATICAL MODELING 1 กมลวรรณ ก่อเจริญ MS Teams
77 206367 MATHEMATICAL METHOD 2 1 สมชาย ศรียาบ ไม่ระบุ
78 206368 MATHEMATICAL METHOD 3 1 ธีรนุช บุนนาค  
79 206370 PROBABILITY 1 1 นวินดา ฉัตรสกุลพรหม  
80 206428 CODING THEORY 1 เป็นหญิง โรจนกุล MS Teams, Zoom
81 206435 REAL ANALYSIS 2 1 ศุภลักษณ์ โพธิ  
82 206437 COMPLEX VARIABLES 1 เบน วงศ์สายใจ  
83 206457 MATH OF FIN DERIVATIVES 1 ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Zoom
84 206476 GAME THEORY 1 นที ทองศิริ  
85 206481 GRAPH THEORY 1 วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ MS Teams, Zoom
86 206481 GRAPH THEORY 2 สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี  
  วันที่ 2 ม.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280