ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่2) นั้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาคณิตศาสตร์ แบบ 2 (ภาคปกติ) เมื่อวันที่ 7 พฤษาคม 2563 ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ดังนี้รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศผลการสอบเข้าป.โท2562รอบ2.pdf

  วันที่ 7 พ.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280