กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM)
(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Series FORUM)
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1  ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
โดย 
คุณพุฒินันท์ วัฒนประเสริฐโชค และ คุณพฤกษา รัตน์ชัยศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการอาวุโส และผู้ช่วยผู้จัดการพิจารณารับประกันภัย สาขาเชียงใหม่
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 
ในหัวข้อ 
Actuarial Mathematics: The perspective of underwriter
 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของภาควิชา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเหนือจากประเด็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ได้รับฟังความรู้ที่น่าสนใจ ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักศึกษา  จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 
หมายเหตุ Forum series จะแตกต่างจาก Colloquium series โดยจะเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการบรรยาย

 
รายการเอกสาร Download
1 FORUM-201902_updated.pdf

  วันที่ 17 มี.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280