Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 3


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-ครั้งที่-3-ม.4-เทอม-2.doc

  วันที่ 5 ก.พ. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280