Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 2 เทอม 2 2562


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 2 (วันที่ 11-12 มกราคม 2563) ภาคการศึกษาที่ 5 ปีการศึกษา 2562รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน ม.5 ครั้งที่ 2 เทอม 2.doc
2 คะแนน ม.4 ครั้งที่ 2 เทอม 2.doc

  วันที่ 20 ม.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280