กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม การเสนอความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเสนอความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการทำวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำกับและควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาทั้งนักศึกษาณัณฑิตและอาจารย์อีกด้วย

  วันที่ 30 ต.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280