กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบรรยายยังครอบคลุมถึงการค้นหาวารสารและการอ้างอิงการตีพิมพ์ของงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยอีกด้วย

  วันที่ 11 มิ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280