กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม อบรมทักษะการทำวิจัยเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2562  ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการสืบค้นข้อมูล   โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายแนะนำแหล่งค้นคว้าข้อมูล การใช้กลุ่มคำสำหรับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ รวมถึงการค้นหาวารสาทและการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย

  วันที่ 27 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280