กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (MATH SCI CMU Colloquium) ประจำเดือตุลาคม 2562


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือมกราคม 2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
 
โดย 
Prof. Dr. Thorsten Koch
Mathematical Optimization department, The Zuse Institute Berlin (ZIB), Germany
 
ในหัวข้อ 
AI and Data Science at the department for Mathematical Optimization of ZIB Activity in Time Series
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่รายการเอกสาร Download
1 201910_poster1.pdf

  วันที่ 30 ต.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280