กิจกรรมวิจัย


โครงการค่ายสัมมนาหัวข้อวิจัยทางเรขาคณิต เรขาคณิตวิยุต และเรขาคณิตเชิงคำนวณ


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายสัมมนาหัวข้อวิจัยทางเรขาคณิต เรขาคณิตวิยุต และเรขาคณิตเชิงคำนวณ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูนภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายสัมมนาหัวข้อวิจัยทางเรขาคณิต เรขาคณิตวิยุต และเรขาคณิตเชิงคำนวณ (Geometry Research Boot Camp) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดสำหรับสร้างงานวิจัยด้านเรขาคณิต เรขาคณิตวิยุต และเรขาคณิตเชิงคำนวณ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านเรขาคณิต เรขาคณิตวิยุต และเรขาคณิตเชิงคำนวณในประเทศไทย

ในกิจกรรมดังกล่าว มีนักวิจัยด้านเรขาคณิตและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่บุคลากรและนักศึกษาของภาควิชา ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการและด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ 

  วันที่ 17 มิ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280