ผลงานตีพิมพ์ทั่วไป

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และ วันที่ 18, 25 กรกฏาคม 2550 และ 1, 8 สิงหาคม 2550 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Back to Main Page