เว็บไซต์รายวิชา 206331

Advanced Calculus (คณิตศาสตร์ขั้นสูง)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  

ชื่อกระบวนวิชา: Advanced Calculus หรือ คณิตศาสตร์ขั้นสูง 

 

ผู้สอน:             อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก:           MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:         (053) 94-3327 ต่อ 127

FB Fanpage:   Dr.Noom MathLover

Facebook:       Atichart Kettapun

อีเมล์:               kettapun[at]gmail.com

เว็บไซต์:           www.atichart.com

 

Facebook รายวิชา: Math331 1/2558

 

วันเวลาที่สอน:

    อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง SCB4201

 

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

 

เวลาสอนของ TA: (ยังไม่แน่ว่าจะมี TA หรือไม่)

  

สัดส่วนการให้คะแนน:

  1. การบ้าน                            20 %
  2. คะแนนสอบกลางภาค          40 % 
  3. คะแนนสอบปลายภาค          40 % 

 

สอบกลางภาค:  

สอบปลายภาค:  

คะแนนเก็บ:

 หมายเหตุ

  1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ
  2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าห้องเรียน และห้องสอบ
  3. หากพบมีการลอกการบ้านจะมีการตัดคะแนนตามที่ประกาศไว้ในห้องเรียน โดยตัดคะแนนจากคนที่ลอกและคนที่ให้ลอกการบ้าน และไม่มีการรับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด
  4. ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้ายะ
  5. ในการส่งการบ้าน หากใครไม่เขียนลำดับที่ตามใบเซ็นชื่อในการบ้านที่ส่ง จะถูกหักคะแนนด้วย
  6. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาโลกร้อน นักศึกษาสามารถส่งการบ้านโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้าได้
  7. นักศึกษาต้องตรวจสอบให้ชัดว่า เวลาเรียนและเวลาสอนในรายวิชานี้ไม่ตรงกับรายวิชาอื่น ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

 


 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) การบ้าน

        ชุดที่ 1  ส่งวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 58 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.45 น.)

                แบบฝึกหัด 1.1     ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.2     ข้อ       

                แบบฝึกหัด 1.3     ข้อ

        ชุดที่ 2  ส่งวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 58 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.45 น.)

                แบบฝึกหัด 1.4     ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.5     ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.6     ข้อ

        ชุดที่ 3  ส่งวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 58 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

                แบบฝึกหัด 1.7     ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.8     ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.9     ข้อ

        ชุดที่ 4 ส่งวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

               แบบฝึกหัด 1.10   ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.11   ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.12   ข้อ

                แบบฝึกหัด 1.13   ข้อ

        ชุดที่ 5 ส่งวันศุกร์ที่ xx xx 58 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

                แบบฝึกหัด 2.1    ข้อ

                แบบฝึกหัด 2.2    ข้อ

                แบบฝึกหัด 2.3    ข้อ

                แบบฝึกหัด 2.4    ข้อ

        ชุดที่ 6

                แบบฝึกหัด 3.1    ข้อ
                แบบฝึกหัด 3.2    ข้อ
                แบบฝึกหัด 3.3    ข้อ
                แบบฝึกหัด 3.4    ข้อ

                แบบฝึกหัด 3.5    ข้อ

   

2) เฉลยการบ้าน

            เฉลยการบ้านชุดที่ 1

            เฉลยการบ้านชุดที่ 2

            เฉลยการบ้านชุดที่ 3

            เฉลยการบ้านชุดที่ 4

            เฉลยการบ้านชุดที่ 5

            เฉลยการบ้านชุดที่ 6

    

3) วามรู้เพิ่มเติม และอื่นๆ


 

หน้าหลัก