เว็บไซต์รายวิชา 206100

Mathematics in Everyday Life (คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  

ชื่อกระบวนวิชา: Mathematics in Everyday Life หรือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

 

ผู้สอน: อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

Facebook Group ของรายวิชา: Math100 1/2558

 

วันเวลาที่สอน:

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

 

สัดส่วนการให้คะแนน:

  1. คะแนนสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (Quiz)            10 %  (เนื้อหาบทที่ 1-4)
  2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)               40 %  (เนื้อหาบทที่ 1-4)
  3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                    50 %  (เนื้อหาบทที่ 5-8)

 

ประกาศคะแนนสอบและการเก็บคะแนนย่อย:

สอบกลางภาค: วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00-15.00 น.  / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ / ดาวโหลดไฟล์ดูห้องสอบและข้อแนะนำสำหรับการสอบ (หากต้องการดูชื่อนศ.รายบุคคลในแต่ละห้องสอบกรุณา ดาวโหลดไฟล์ excel ที่นี่)

Special Office Hours สำหรับสอบกลางภาค - วันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 58 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.

 

สอบปลายภาค: วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-11.00 น.

 


 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) เอกสารประกอบการสอน

2) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด

3) ความรู้เพิ่มเติม


 

หน้าหลัก