โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยทางคณิตศาสตร์

{{talk.title}}

 

{{talk.speaker}} 

 {{talk.date | date:'d MMMM yyyy'}} {{talk.time | date:'h : mm'}}

  

Branch: {{talk.branch}} 

  

Abstract

(Slides)

หัวข้อการสัมมนาในอนาคต


{{talk.date | date:'d MMMM y'}}
{{talk.time}}


{{talk.title}} {{talk.title}} ({{talk.branch}})
โดย {{talk.speaker}}


หัวข้อการสัมมนาที่ผ่านมา


{{talk.date | date:'d MMMM y'}}
{{talk.time}}


{{talk.title}} {{talk.title}} ({{talk.branch}})
โดย {{talk.speaker}}

อาจารย์หรือนักศึกษาท่านใด สนใจเป็นผู้บรรยาย สามารถติดต่อ อ.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ ได้ที่

nploymaklam@gmail.com


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทำวิจัยคณิตศาสตร์ในภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นและผลงานวิจัยของบุคลากรของภาควิชาได้ถูกเผยแพร่และตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับความรู้จากผลงานวิจัยของผู้วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อนำมาต่อยอด สร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. 1นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
  2. นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งที่กำลังดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้วของคณาจารย์ท่านอื่นในภาควิชา
  3. เพื่อให้นักวิจัยมีการทำวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการมากขึ้น
  4. นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้มากขึ้น

 

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันและเวลา ทุกวันพุธที่สองและพุธที่สี่ของเดือน

หรือตามที่ผู้พูดสะดวก

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

สถานที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งที่กำลังดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้ว
 2. นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งที่กำลังดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้วของคณาจารย์ท่านอื่นในภาควิชา
 3. ภาควิชามีบรรยากาศเชิงวิจัยมากขึ้น และมีการสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่หรืองานวิจัยร่วม
 4. นักศึกษาและคณาจารย์ในภาควิชาสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้มากขึ้น

 

ผู้ประสานงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่