กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม สัมมนาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม สัมมนาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกิจกรรมที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการเรียนการสอนและการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการทำความรู้จักกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีและคณาจารย์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและศักยภาพที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

  วันที่ 12 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280